Samarbeten

Vi samarbetar med andra aktörer för att öka möjligheterna för stadens invånare att få en bättre bemötande och stöd gällande SRHR.

Tolkbart

Tolkbart– en SRHR-utbildning för tolkar

Genom Tolkbart utbildas tolkar i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Fler än 600 tolkar i Västra Götaland har gått utbildningen. SRHR-teamet samarbetar med Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) i framtagandet och genomförandet av utbildningarna.

Tolkbart handlar om att utbilda språktolkar i grundläggande kunskaper och tolkningsfärdigheter inom ämnesområdet SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Utbildningen omfattar bland annat:

  • SRHR-introduktion
  • Normmedvetenhet och antidiskriminering
  • Lust och anatomi
  • Våld och övergrepp

Genomgående finns ett fokus på språk, terminologi och juridik. Under utbildningen är också förhållningssätt och bemötandefrågor centrala delar liksom hur ämnen kan kopplas till olika tolksituationer.

Beställ SRHR-tolk

En tolk som gått utbildningen kallas för SRHR-tolk. En SRHR-tolk är en språktolk som utbildats i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. SRHR-tolkarna är anslutna till Tolkförmedling Väst.

Om samtalet kan komma att beröra SRHR, kroppen/anatomi, relationer, kön eller könsidentitet, familjeplanering, hbtq-frågor, våld i nära relationer eller sexuellt överförda infektioner är det bra att använda SRHR-tolk. Det är ofta svårt att veta innan precis vad ett samtal kommer handla om så beställ hellre SRHR-tolk en gång för mycket.

För att beställa en SRHR-tolk ringer du Tolkförmedling Väst på telefon: 077-081 30 00 och anger att du vill ha en tolk som är utbildad inom SRHR.

Länk till Tolkförmedlingen Väst

Hivplus

Hivplus.nu är en kommunikationsplattform om hiv och de revolutionerande medicinska framsteg som skett de senaste åren när det kommer till behandling och överföringsrisk.

SRHR-teamet i Göteborgs Stad är en av medlemmarna i World Aids Day-nätverket i Västra Götaland, som står bakom hivplus.nu. Nätverket består av både frivilligorganisationer och offentliga aktörer som arbetar med hiv vilket gör att vi har brett och djupt kunnande inom våra frågor. Den samlade kompetensen är uppbyggd av olika expertkunskaper och perspektiv. Vi arbetar normmedvetet och rättighetsbaserat för att minska diskriminering och exkludering av personer som lever med hiv.

Alla som lever med hiv i Sverige har rätt till gratis behandling. Medicinerna gör att mängden hiv i kroppen blir så liten att det inte ens går att mäta. Med effektiv behandling är hiv inte längre livshotande och förs inte vidare. Det är omöjligt att överföra hiv vid sex om du har välinställd behandling. Det är något av en medicinsk revolution!