Hela staden

Här hittar du sidor som riktar sig till anställda över hela staden.

Du behöver logga in innan sökningen görs.

Ett antal stora förändringsarbeten och utredningsuppdrag pågår just nu inom Göteborgs Stad. Här hittar du all information om pågående organisationsförändringar och vad det innebär för dig som medarbetare.

Här finner du den samlade beskrivningen av Göteborgs Stads styrsystem med förklarande texter och länkar till styrande dokument, verktyg och annan information som du har nytta av.

Driftinformation

Ledning och styrning

Ta del av stadsledningskontorets ledningsbrev till hela staden.

Dataskyddsombud är en kommungemensam intern tjänst. Här får du information om vad dataskyddsombudet gör och annan viktig information om dataskyddsförordningen.

För att vara säkra på att vi utvecklar rätt saker och att de utvecklas på rätt sätt behöver vi arbeta med att säkra positiva effekter, så kallade nyttor. På dessa sidor har vi samlat stöd till dig att arbeta med nyttorealisering, ett systematiskt arbetssätt som ger väl underbyggda beslutsunderlag.

Vi som arbetar i Göteborgs Stad skapar och utvecklar staden tillsammans med göteborgarna. Informationen på den här sidan hjälper dig att hitta rätt bland metoder, verktyg och material för att stärka demokratin och öka delaktigheten hos medborgarna.

HR, Kommunikation och Ekonomi

Här loggar du in till självservice. Du hittar också information om hur du rapporterar frånvaro, semester och mycket annat.
Är du chef, administratör, ekonom eller personalspecialist hittar du under dessa kategorier information som är anpassad för rollen.

Här hittar du information och genvägar till hur du planerar din kommunikation, stadens kommunikationsstrategi, webbhandbok, utbildningar och nätverk.

Sidan innehåller information och instruktioner, manualer och kontaktuppgifter som stöd och hjälp till alla som arbetar med digitala tjänster och kanaler inom Göteborgs Stad. Det är webbstrategiska på konsument- och medborgarservice som ansvarar för temasidan.

Här presenterar vi utvecklingsmöjligheter, aktiviteter och insatser för dig som är medarbetare eller chef i Göteborgs Stad.

Vill du vara med och skapa nya och smartare tjänster? Att arbeta med användardriven utveckling handlar om att forma tjänster som invånare och medarbetare verkligen vill ha och behöver. Vi utgår från användarnas behov och tillsammans med dem medskapar vi fram en lösning.

Arbetet för att nå en hållbar utveckling måste ske på bred front inom stadens verksamheter. Information och vägledning, praktiska tips och goda exempel för dig som arbetar med miljö och hållbar utveckling

För dig som arbetar med ekonomifrågor i Göteborgs Stad. Här finns bland annat gemensamma dokument för staden, både stödjande och styrande.

Temasidan ger dig kunskap om hur du kan arbeta mer inkluderande. Här hittar du en gedigen länksamling som visar hur du kan använda ett funktionshinderperspektiv i ditt vardagliga arbete.
 

I alla kontakter med Göteborgs Stad så levererar vi service till boende, besökare och företag. Det kan handla om information, ansökan, digital service eller bemötandet i samband med en tjänst. På denna temasida finns information om stöd, metoder och verktyg för att vi ska kunna utveckla stadens service tillsammans.

Projektstyrning

PPS beskriver hur du styr och leder ditt projekt och kan användas av dig som arbetar i staden. Projektstyrningsmodellen ger dig stöd i din roll som projektledare för att du ska kunna driva ditt projekt på bästa sätt. Den passar för alla projekt som inte omfattas av GEM eller GBP.
 

GEM beskriver hur Göteborgs Stad ska genomföra planprocessen i projektform. Syftet med GEM är att stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret ska ha ett gemensamt arbetssätt och gemensam projektmodell i planprocessen.

GBP är Göteborgs Stads gemensamma byggprocess som ska tillämpas av stadens byggande förvaltningar och bolag. Processen ställer krav på hur bygg- och anläggningsuppdrag startas, utförs och avslutas och ska bidra till ett enhetligt, kvalitetssäkrat och transparent arbetssätt i staden. 

Tjänster och Inköp

Arbetar du med inköp och upphandling? Beställer du varor och tjänster? Här får du råd och stöd i ditt arbete.

Här kan du läsa driftinformation, beställa IT-utrustning och IT-tjänster samt få hjälp och support med stadens kommungemensamma IT-system.

Stadens plats för att annonsera ut och hitta begagnade möbler och inventarier.

Service för dig som arbetar i Göteborgs Stad. Här kan du bland annat läsa om vad Intraservice gör för dig, vilka projekt som är på gång, våra nyhetsbrev Service i staden samt HR i staden och om de kommungemensamma interna tjänsterna.

 

Samlad information om stadens olika försäkringslösningar. Hur du ska göra när något händer samt tips och råd för hur du kan förebygga skador genom att arbeta med riskerna i din verksamhet.

Här hittar du allt om stadens leasingverksamhet. Här kan alla förvaltningar och bolag i Göteborgs stad hyra exempelvis motorfordon, cyklar, IT-utrustning och annan lös egendom. Verksamheterna kan boka fordon, service, varutransporter, trafikutbildningar och hantera leasingavtal direkt på nätet.

Här finns information om felanmälan, ansvarsfördelning och kontaktpersoner samt annat som kan vara bra att veta för dig som är kund hos lokalförvaltningen/har verksamhet i våra lokaler.

Information om parkeringstillstånd för dig som är anställd i en stadsdelsförvaltning.

Spink – samlad placerings- och inköpsfunktion. Här hittar socialsekreterare Spinks placeringsformulär och information om hur en placering går till med hjälp av Spink. Du hittar även information om Spinks arbete för hela sektor IFO-FH i Göteborgs Stad.

Övrigt

Här har vi samlat information om flyktingarbete inom Göteborgs Stad. På denna sida kan du som är medarbetare få veta mer om ansvar och fördelning av arbetet, hur arbetet leds, vilka verksamheter som finns,kontaktpersoner och nyhetsbrev. Sidorna är under uppbyggnad.

Här hittar du information och hjälpmedel till stöd för ditt internationella arbete såsom guider, partnersök, EU-nätverk, internationella riktlinjer, partnerstäder och organisationer. Du behöver vara inloggad för att ta del av informationen. Saknar du konto i Staden kontakta IT-ansvarig på din avdelning/förvaltning.

Här hittar du information och stöd gällande stadens arbete inom säkerhet, samhällsskydd och beredskap. Målgrupper är framförallt verksamhetsansvariga och beslutsfattare som har ett direkt ansvar för säkerhets-, samhällsskydds- och beredskapsarbete samt de medarbetare som har specifika arbetsuppgifter inom området såsom säkerhetschefer eller motsvarande.

För att stadens service ska kunna tillgodose allas behov även i framtiden ställs det krav på innovation. Göteborgs Stads innovationsprogram beskriver hur verksamheterna ska arbeta strukturerat och systematiskt med innovation, både inom den egna organisationen och i samverkan med andra samhällssektorer.

Här hittar du som arbetar med mat och måltid i Göteborgs Stad information om miljöarbete, tips och stöd i kostplaneringsverktyget Aivo, Göteborgsmodellen för mindre matsvinn och länkar där du kan söka mer kunskap inom ditt yrke.

Här hittar du allt du behöver veta om Göteborgs Stads simskola och satsning på simkunnighet - Simlyftet. Sidan riktar sig framförallt till dig inom skolan som vill boka simskola eller veta mer om hur simskolan fungerar.

Här hittar du information och material om IBIC. IBIC står för Individens behov i centrum och är en modell som Socialstyrelsen har tagit fram. Göteborgs Stad har beslutat att införa IBIC inom stadens verksamheter för funktionshinder och äldreomsorg.

Här finns information om vad som händer på Göteborgs sex ungdomsmottagningar, liksom de lagar och riktlinjer som styr vårt arbete. Du hittar även kommunikationsmaterial som mallar och broschyrer.

Här hittar du statistik och information kring samordningen av äldres boende i Göteborg. Du kan anmäla ledig lägenhet eller korttidsplats. Här finns också kontaktuppgifter till boendesekreterare, information om väntetider och förmedlingsprocesser, äldreboendeplanen, rapporter och utredningar.

Här hittar du som arbetar i någon av Göteborgs Stads kulturskolor information om kulturskolornas stadsgemensamma utvecklingsarbete och fortbildningsinsatser samt gemensamma dokument för stadens kulturskolor, både stödjande och styrande. Här ligger också gemensamt kommunikationsmaterial som mallar och riktlinjer.

Den här sidan vänder sig till dig som i ditt arbete är berörd av planering och samordning av bostäder för personer med funktionsnedsättning i Göteborg. Här hittar du information du behöver kring uppdraget, planering av bostad med särskild service (BmSS), förmedlingsprocesser, rutiner, kontaktuppgifter med mera.

Här hittar du information om stadens plattformsarbete inom individ och familjeomsorg och funktionshinder. Plattformsarbetet ska bidra till att skapa en gemensam värdegrund, samsyn och struktur utifrån gällande lagstiftning och kommunfullmäktiges mål och inriktning.

Complementary Content
${loading}